ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

65η/15.09.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αποδοχή μίας (1) χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού διαπιστωτικού χαρακτήρα, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2023.

           Α.Ο.Ε. 195/ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, την παραπάνω χρηματοδότηση-επιδότηση, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020)

2

Α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 258.850,00€.

Β) Έγκριση της αριθμ πρωτ 11914/11-09-2023 Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορισμός οικονομικών φορέων προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε. 196/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 258.850,00€

Β)Εγκρίνει την υπ΄αριθμ πρωτ 11914/11-09-2023 Τεχνική Έκθεση όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορίζει τους οικονομικούς φορείς προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση όπως παρακάτω:

  • ΛΕΙΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ
  • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
  • ΚΟΨΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • ΦΟΥΡΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • ΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  • ΜΑΡΚΕΤΑΝΗΣ ΤΑΣΣΟΣ
  • GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
  • ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ορίζει χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών τις δέκα μέρες και συγκεκριμένα έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 .

Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 11914/11-09-2023 Τεχνική Έκθεση.

Δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης, η οποία αποτελείται από:

Τακτικά μέλη:

ΤΑΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ

Αναπληρωματικά μέλη:

ΤΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥ

3

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  

Α.Ο.Ε. 197/ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή