ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 18/08/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

61η/18.08.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου έτους 2023 και για τα Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 05/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 177/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2023, συνολικού προϋπολογισμού 279.130,32 € σε βάρος των ΚΑΕ :

  1. 10-6643 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»,
  2. 20-6641 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»,
  3. 30-6644 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
  4. 35-6641 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

2. Την έγκριση της αριθμ. 05/2023 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.044,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο « Αμοιβές Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου) » του Προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.

Α.Ο.Ε 178/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 10.044,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο « Αμοιβές Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου) »

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.240,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης πλωτής εξέδρας και έκδοσης σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας.

Α.Ο.Ε 179/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.240,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)»

4

Αποδοχή δωρεάς ενός μεταχειρισμένου οχήματος μάρκας PIAGGIO και τύπου PIAGGIO S90 PORTER με αριθμό πλαισίου ΖΑΡS90THW00001842, εμπορικής αξίας €18.500,00, πλέον ΦΠΑ 24%.

Α.Ο.Ε 180/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ, για να μπορέσει το παραπάνω όχημα να ενταχθεί στο δυναμικό του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή