ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 04/07/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

52η/04.07.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στη θέση Άγιος Ιωάννης (Πύργος), και διάθεση πίστωσης ποσού 1.942,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Α.Ο.Ε 150/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στη θέση Άγιος Ιωάννης (Πύργος), με ΑΑΥ 530/8714/03-07-2023 ποσού 1.942,30 ευρώ και ΚΑΕ 20-7325.17

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Βασίλειο Ταμπάκη, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, το ποσό των 1.942,30 ευρώ.

γ) Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ) την 04η Οκτωβρίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών καταχώρισης σε έντυπο ένθετο περιοδικό εφημερίδας που κυκλοφορεί στη Μαγνησία με στόχο την προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 151/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6262 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την επισκευή,συντήρηση και μετατροπή σιδηροκατασκευών στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 152/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 1.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6262 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή