ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 20/06/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

50η/20.06.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 20/6/2023 για να μεταβεί στην Moνοπρόσωπη Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις <<Cepal Hellas>> για την έγκριση σύναψης περιεχομένου συμβατικών κειμένων με την εταιρεία, με σκοπό την ρύθμιση της οφειλής της ΔΕΥΑΣ Σκιάθου από την υπ΄αριθμ. 287/16-10-2023 Σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού Δανείου και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 22/6/2023.

Α.Ο.Ε 139/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 20/6/2023 για να μεταβεί στην Moνοπρόσωπη Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις <<Cepal Hellas>> για την έγκριση σύναψης περιεχομένου συμβατικών κειμένων με την εταιρεία,με σκοπό την ρύθμιση της οφειλής της ΔΕΥΑΣ Σκιάθου από την υπ΄αριθμ. 287/16-10-2023 Σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού Δανείου και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 22/6/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Α.Ο.Ε 140/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτεί τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λόγω της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου)» του Προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.

Α.Ο.Ε 141/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 2.250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου)»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 998,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια πλακέτας για το ζυγιστικό μηχάνημα του Χ.Υ.Τ.Α.

Α.Ο.Ε 142/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 998,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.684,88 ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων για τον στολισμό της αίθουσας όπου τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 143/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 2.684,88 ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως»

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.968,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ιστοσελίδων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 144/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 3.968,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου"

6

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/220/2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 100/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Ο.Ε 145/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Αθανάσιο Γκανάτσα

Απαλλάσσει τον Αθανάσιο Γκανάτσα από υπόλογο του ποσού των 500,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

7

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΪΟΥ 2023.

Α.Ο.Ε 146/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Μαΐου 2023 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή