ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 08 Ιουνίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

47η/08.06.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασης του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την από 21.12.2022 και με αρ. κατάθεσης: 2935/2022 δικογράφου αίτησης ακύρωσης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ του Παλαιολόγου και της Σοφίας, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 055816249/Δ.Ο.Υ Βόλου, Α.Δ.Τ: ΑΖ 773958/2008, ενώπιον του (Δ’ Τμήματος) του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της 1) της 119/2022 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Σκιάθου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού όπως αυτός εξειδικεύεται με την με αρ. Πρωτ. 4951/20.04.2022 “Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου της Μικροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου, 2) της με αρ. πρωτ. 95790/23.05.2022 απορριπτικής απόφασης του κου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 3) της με αρ. 14/2022 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Μαγνησίας - Ν Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 4) της με αρ. Πρωτ. 7575/07.06.2022 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μικροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της “Κοινοπραξίας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας ΑΕ - Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου ΑΕ - Ακτή ΙΚΕ - Συγκοινωνία Σκιάθου”, 5) της με αρ. Πρωτ. 232554/10.06.2022 απόφασης του κου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα “Έγκριση παραχώρησης του έργου εκτέλεσης της μισκοροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου σε τρίτους και 6) του κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα κου Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει να διαβιβάσει το υπόμνημά του στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικότερα στην πρόεδρο του Δ’ τμήματος,, η οποία συζήτηση της αίτησης ακύρωσης έχει προσδιοριστεί για την 20η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, ή όποτε μετ΄αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Σιταρά Χριστίνα.

           Α.Ο.Ε. 133/ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.217,68 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για την παράσταση και κατάθεση προτάσεις καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - εργατικά) για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 04.10.2022 αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 35/05.10.2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - εργατικά) του Αργυρίου Κωνσταντέλια του Αθανασίου και της Αγγελικής, κατοίκου Σκιάθου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου την 09η.06.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει να παραστεί με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου).

           Α.Ο.Ε. 134/ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή