ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 09 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/09.05.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση αντικατάστασης υποβοηθούμενου κάγκελου στην θέση "ΖΑΧΑΡΑΚΗ"

Α.Ο.Ε 99/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αντικατάσταση υποβοηθούμενου κάγκελου στην θέση "ΖΑΧΑΡΑΚΗ" σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα σχέδια του αρχιτέκτονα μηχ. κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΗΤΑ

2

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΗ 3043, ΚΗΗ 3127 και ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495 με τίτλο "Δαπάνες γενικής φύσεως δεικτικός για έκδοση εντάλματος προπληρωμής".

Α.Ο.Ε 100/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και   Περιβάλλοντος κ. Γκανάτσα Αθανάσιο, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, με το ποσό των 500,00 ευρώ.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π) την 09 Αυγούστου 2023

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.836,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών καταχώρησης σε ένθετο περιοδικό εφημερίδας που κυκλοφορεί στην Αγγλία και με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Α.Ο.Ε 101/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.836,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.120,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου μέσω επικάλυψης της πίσω όψης αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Α.Ο.Ε 102/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 16.120,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή