ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 05 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

34η/05.05.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στην από 13.12.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ6/2023 ασκηθείσα αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολογική Διαφορά - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998) των 1) Μαρίας Μαγδαληνής Ασβέστη του Δημητρίου και της Ζαχάρως κατοίκου Μασσαλίας Γαλλίας, με ΑΦΜ 128553824, 2) Ασημίνας Ευαγγέλου του Αθανασίου και της Ασημούλας, κατοίκου Λάρισας, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 47, με ΑΦΜ 028089651 και 3) Αικατερίνης Παταβάλη του Αθανασίου και της Ασημούλας Ευαγγέλου, κατοίκου Λάρισας, οδός Τσιμισκή αρ. 12 με ΑΦΜ 009631940, στρεφόμενη κατά του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Αναλυτικότερα, δίνεται η εντολή στον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο, ως αντιπρόσωπο και για λογαριασμό και κατ’ εντολή του εναγομένου Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της ανωτέρω διαφοράς των εναγουσών κατά του Δήμου Σκιάθου και εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ να παραστεί και να προβεί στην υπογραφή πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κ. Γεώργιο Παπαρρίζο του Γεωργίου, με (Α.Μ. ΔΣΒ 304) κάτοικο Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 172, που θα ενεργήσει κατά την υπογραφή του κατωτέρω πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ως πληρεξούσιος δικηγόρος, αντιπρόσωπος, για λογαριασμό και κατ’ εντολη των εναγουσών, εφοδιασμένος με τα αντίστοιχα ειδικά πληρεξούσια κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ.

Α.Ο.Ε. 96/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση στις 04/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα), και κατάθεσης υπομνήματος επί τριημέρου, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 09η.05.2023, στη συζήτηση της, με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 15/10.01.2019 ασκηθείσας ΑΓΩΓΗΣ, μετά από αναβολή, της Μαλαμάτη Βούλγαρη κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου. Ο Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά την ανωτέρω δικάσιμο δύναται να καταθέσει υπόμνημα με σκοπό την απόρριψη της αγωγής της ενάγουσας και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 97/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή