ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 02 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

33η/02.05.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα για το αν ο “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, δύναται ή όχι να παραστεί στην από 13.12.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ6/2023 ασκηθείσα αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολογική Διαφορά - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998) των 1) Μαρίας Μαγδαληνής Ασβέστη του Δημητρίου και της Ζαχάρως κατοίκου Μασσαλίας Γαλλίας, με ΑΦΜ 128553824, 2) Ασημίνας Ευαγγέλου του Αθανασίου και της Ασημούλας, κατοίκου Λάρισας, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 47, με ΑΦΜ 028089651 και 3) Αικατερίνης Παταβάλη του Αθανασίου και της Ασημούλας Ευαγγέλου, κατοίκου Λάρισας, οδός Τσιμισκή αρ. 12 με ΑΦΜ 009631940 στρεφόμενη κατά του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 214 Α’ του Κ.Πολ.Δ “ Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός”. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από το Δήμο Σκιάθου στα πλαίσια αυτά της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης με τους αντιδίκους αλλά και προς το συμφέρον του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 87/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυσης Διοίκησης, αναφορικά με την από 21.04.2023 Ειδική Διοικητική Προσφυγή του εδρεύοντος στη Σκιάθο, Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί με την επωνυμία “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΚΙΑΘΟΥ” με διακριτικό τίτλο “ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΚΟΣ” με Α.Φ.Μ: 9977098333/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομιμώς εκπροσωπουμένου, κατά της με αρ. 57/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί “καθορισμού ημερήσιων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023 και αντιτίμου ανά διαδρομή”, ενώπιον τοου κ. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Α.Ο.Ε 88/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

3

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου – συμπληρωματική της 50/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης τριών (3) αιτήσεων ομορότητας από επιχειρήσεις, βάσει της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023(ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β').

Α.Ο.Ε 89/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού ως όμορες,

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για τη παράταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Περιουσιακών - Μισθωτικών Διαφορών) στις 04.05.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 30.05.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 221/2022 ανακοπή (άρθρων 583 Κ.Πολ.Δ - 73 ΚΕΔΕ) της Πηνελόπης Ηλιάδου του Παναγιώτη, κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, οδός Αγνώστου Στρατιώτου, με αρ. 36, με Α.Φ.Μ: 139543314 Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου και κατά

1. Της από 06.05.2022 (κωδικός 25635) ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Σκιάθου,

2. Της υπ’ αρ. 27/30.01.2019 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Σκιάθου και των υπ’ αρ. 890/05.07.2019, 05.08.2019, 05.09.2019, 05.10.2019, 05.11.2019, 05.12.2019 αντιστοίχων χρηματικών καταλόγων αυτού,

3. Της υπ’ αρ. 172/20.05.2020 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Σκιάθου και του υπ’ αρ. 975/20.05.2020 αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου αυτού,

4. Της υπ’ αρ. 435/28.12.2020 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Σκιάθου και του υπ’ αρ. 982/31.01.2021 αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου αυτού, Και

5. Της υπ’ αρ. 433/28.12.2020 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Σκιάθου και του υπ’ αρ. 986/31.01.2021 αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου αυτού. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης ανακοπής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 90/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Υποβολή πρότασης έργου στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022»

Α.Ο.Ε 91/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην σύμπραξη με την KΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Paths of Greece και την υποβολή της πρότασης στην Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την άσκηση η όχι ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 162/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) και σε καταφατική απάντηση, ποιο ένδικο μέσο και εντός ποιας προθεσμίας.

Α.Ο.Ε 92/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 23.12.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 53/23 αίτηση - κλήση της Κερασίας - Ευαγγελίας Μίχου του Παντελή κατοίκου Σκιάθου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) κατά 1) του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου, 2) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ και με το διακριτικό τίτλο “ΕΤΑΔ ΑΕ”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής 7 και που εκπροσωπείται νόμιμα. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από την κατάθεση της αίτηση - κλήσης να καταθέσει τις προτάσεις του (δηλαδή μέχρι και 19.06.2023) καθώς και προσθήκη - αντίκρουση (δηλαδή μέχρι και 19.09.2023) και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 93/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00 ευρώ

4

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.

Α.Ο.Ε 94/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2023 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

5

Έγκριση ή μη της 4552/28-04-2023 αίτησης.

Α.Ο.Ε 95/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4552/28-04-2023 αίτηση και μεταφέρει την πληρωμή των δόσεων όπως παρακάτω:

1η δόση - 31/07/2023

2η δόση - 31/08/2023

3η δόση - 29/09/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή