ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 21 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/21.04.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΟΜΟΡΟΙ).

Α.Ο.Ε 66/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασία (όμοροι), βάσει των οποίων θα καταρτιστούν τα μισθωτήρια και θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο γραφείο Κτηματικής Μαγνησίας για έλεγχο.

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ).

Α.Ο.Ε 67/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει του όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ).

Α.Ο.Ε 68/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει του όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ).

Α.Ο.Ε 69/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει του όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 18.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 252/18.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1140/2022) ασκηθείσα προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 225/2020, 226/2020, 253/2020, 254/2020, 255/2020, 256/2020, 257/2020, 258/2020, 259/2020, 260/2020, 271/2020, 272/2020, 273/2020, 274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020 και 283/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020, 1280/12.7.2020, 1304/23.07.2020, 1304/23.07.2020, 1305/23.07.2020, 1306/23.07.2020, 1307/23.07.2020, 1308/23.07.2020, 1309/23.07.2020, 1310/23.07.2020, 1344/05.08.2020, 1345/05.08.2020, 1346/05.08.2020, 1347/05.08.2020, 1348/05.08.2020, 1349/05.08.2020, 1350/05.08.2020 και 1367/12.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως τη μεταρρύθμιση αυτών και τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων στο προσήκον μέτρο και να καταδικασθεί το αντίδικό στην εν γένει δικαστική δαπάνη

Α.Ο.Ε 70/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 18.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 251/18.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1134/2022) ασκηθείσα προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 265/2020, 270/2020 και 282/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1317/26.07.2020, 1324/01.08.2020 και 1357/08.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως τη μεταρρύθμιση αυτών και τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων στο προσήκον μέτρο κα να καταδικασθεί το αντίδικό στην εν γένει δικαστική δαπάνη

Α.Ο.Ε 71/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

3 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 227/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1130/2022) ασκηθείσα προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020, 123/2020, 124/2020 και 125/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1234/1.7.2020, 1235/1.7.2020, 1236/1.7.2020, 1237/1.7.2020, 1238/1.7.2020, 1239/1.7.2020, 1240/1.7.200, 1241/1.7.200, 1242/12.7.2020, 1243/12.7.2020, 1244/12.7.2020, 1245/12.7.2020, 1246/1.7.2020, 1247/1.7.2020, 1248/1.7.2020, 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020 και 1280/12.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως τη μεταρρύθμιση αυτών και τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων στο προσήκον μέτρο κα να καταδικασθεί το αντίδικό στην εν γένει δικαστική δαπάνη

Α.Ο.Ε 72/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 226/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1128/2022) ασκηθείσα προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 110/2020, 157/2020, 162/2020 και 167/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1259/4.7.2020, 1267/12.7.2020 και 1290/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως τη μεταρρύθμιση αυτών και τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων στο προσήκον μέτρο κα να καταδικασθεί το αντίδικό στην εν γένει δικαστική δαπάνη

Α.Ο.Ε 73/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

5

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 225/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1115/2022) ασκηθείσα προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 106/2020, 107/2020, 108/2020, 109/2020, 153/2020, 154/2020,155/2020, 156/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020 και 166/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1227/1.7.2020, 1228/1.7.2020, 1229/1.7.2020, 1230/1.7.2020, 1255/4.7.2020, 1256/4.7.2020, 1257/4.7.200, 1258/4.7.200, 1263/12.7.2020, 1264/12.7.2020, 1265/12.7.2020, 1266/12.7.2020, 1286/19.7.2020, 1287/19.7.2020, 1288/19.7.2020 και 1289/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως τη μεταρρύθμιση αυτών και τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων στο προσήκον μέτρο κα να καταδικασθεί το αντίδικό στην εν γένει δικαστική δαπάνη

Α.Ο.Ε 74/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

6

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν το Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023 δύναται να ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο κατά της με αρ. Α137/09.03.2023 απορριπτικής απόφασης του Α’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 31.03.2013 και έλαβε αρ. πρωτ. 3253/31.03.2023. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιο ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί και εντός ποιας προθεσμίας θα πρέπει να ασκηθεί

Α.Ο.Ε 75/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

7

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ ΑΓ 216/11.10.2021 (Αρ. Κλήσης: KΛ 1072/2022) ασκηθείσας ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° Τμήματος) της Ζωής Σιδηροπούλου, συζ. Παναγιώτη Σιδηρόπουλου, κατοίκου Βόλου, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τοπν περιφερειάρχη. Η συζήτηση της ανωτέρω προσφυγής - αγωγής έχει προσδιοριστεί για τις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήματος), ή όποτε μετ΄αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος.

Α.Ο.Ε 76/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00 ευρώ

8

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασής του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήματος), ή όποτε μετ΄αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ ΑΓ 216/11.10.2021 (Αρ. Κλήσης: KΛ 1072/2022) ασκηθείσας ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° Τμήματος) της Ζωής Σιδηροπούλου, συζ. Παναγιώτη Σιδηρόπουλου, κατοίκου Βόλου, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τοπν περιφερειάρχη. Ο Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, δύναται να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα με σκοπό την απόρριψη της αγωγής - προσφυγής της προσφεύγουσας και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 77/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

9

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 28.04.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 15.04.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου (75/15.04.2022), και που προσδιορίστηκε στη γραμματεία του Εφετείου Λάρισας με αρ. (497/2022), έφεση του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου κατά 1. Του Κωνσταντίνου Καλαμποκά του Θεμιστοκλή, κατοίκου Βόλου, οδός Τσοποτού με αρ. 1, με Α.Φ.Μ: 143489873/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, 2. Του Αθανασίου Αργυρόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 146785815/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, 3. της Εταιρείας με την επωνυμία “MARITIMMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα. Και 4. της υπ’ αρ. 45/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).   Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου και να καταθέσει τις προτάσεις καθώς και την προσθήκη αντίκρουση του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου με σκοπό την εξαφάνιση Να της εκκαλουμένης απόφασης καθώς και την καταδίκη των αντιδίκων του Δήμου Σκιάθου στη δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Α.Ο.Ε 78/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00 ευρώ

10

Ορισμός δικηγόρου για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 28.04.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 14.04.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου (77/15.04.2022), και που προσδιορίστηκε στη γραμματεία του Εφετείου Λάρισας με αρ. (498/2022), αντίθετη έφεση 1. Του Κωνσταντίνου Καλαμποκά του Θεμιστοκλή, κατοίκου Βόλου, οδός Τσοποτού με αρ. 1, με Α.Φ.Μ: 143489873/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, 2. Του Αθανασίου Αργυρόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 146785815/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, 3. της Εταιρείας με την επωνυμία “MARITIMMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του 1. ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου Και κατά 2. της υπ’ αρ. 45/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου και να καταθέσει τις προτάσεις καθώς και την προσθήκη αντίκρουση καθώς και τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου με σκοπό την απόρριψη της ανωτέρω έφεσης των αντιδίκων, και την καταδίκη των αντιδίκων του Δήμου Σκιάθου στη δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας. Αμοιβή σε αντίθετη έφεση δεν απαιτείται, δοθέντος του ότι θα κατατεθεί ένα γραμμάτιο προείσπραξης για τη συζήτηση αμφοτέρων των εφέσεων.

Α.Ο.Ε 79/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

11

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 80/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης) διότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η σχετική νομοθεσία δηλαδή:

i. Είναι κατεπείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση των υποχωρήσεων στο οδόστρωμα και των εκτεταμένων καταστροφών.

ii. Συντρέχει η περίπτωση της Ανωτέρας Βίας χωρίς ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η οποία δικαιολογεί την μη τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή