ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

28η/12.04.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2023, έγκριση της αριθμ. 01/2023 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, εισαγωγή και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 65/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2023, συνολικού προϋπολογισμού 365.173,10 € σε βάρος του ΚΑΕ 00-6142.01 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ναυαγοσωστική) »

2. Την έγκριση της αριθμ. 1/2023 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης καθώς και να αποφανθεί ή όχι επί της υποχρεωτικότητας των προτύπων (άρθρο 10.2.4 της αρ. 01/2023 μελέτης)

4. Την εισαγωγή στους όρους της διακήρυξης των παρακάτω :

Α) Ως προς το αντικείμενο της σύμβασης : ο ανάδοχος θα να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τον έλεγχο των πλωτών εξεδρών στις παραλίες Τσουγκριάς, Μεγάλη Άμμος, Αγία Παρασκευή, Τρούλος, Μπανάνα, Αγία Ελένη.

Β) Την εισαγωγή όρου χρηματοοικονομικής επάρκειας ως εξής : « Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις που αθροιστικά να είναι ίσο ή να υπερβαίνουν το 100% του προϋπολογισμού της σύμβασης για κάθε έτος ξεχωριστά, δηλαδή για το 2020,για το 2021 και για το 2022.

Γ) Την εισαγωγή όρου χρηματοοικονομικής επάρκειας ως εξής : Οι συμμετέχοντες απαιτείται, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο της οποίας να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ. (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθεί βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος)

Δ) Την εισαγωγή όρου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα ως εξής : Οι συμμετέχοντες απαιτείται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει αντίστοιχες ακριβώς συμβάσεις ιδίας έκτασης ή μεγαλύτερης αντιστοίχων ακριβώς υπηρεσιών (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής Θα κατατεθούν οι συμβάσεις). Ειδικότερα για την οριοθέτηση των παραλιών θα πρέπει η εμπειρία να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των τελευταίων τριών (3) ετών (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής Θα κατατεθούν οι βεβαιώσεις).

Ε) Την εισαγωγή όρου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα ως εξής : Οι συμμετέχοντες απαιτείται να προσκομίσουν άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 71/20 που να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς αλλά και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στ) Την εισαγωγή όρου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα ως εξής : Οι συμμετέχοντες απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου ναυαγοσωστικών σχολών στο οποίο ανήκουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή