ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 11 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

26η/11.04.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για την σύνταξη και άσκηση δικαστικής προφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου-Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ΑΦΜ: 090122675, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. Κατά 2) των με αρ. 0005/04.06.2022, 0006/04.06.2022, 0007/04.06.2022, 0008/04.06.2022, 0009/04.06.2022, 0010/04.06.2022, 0011/04.06.2022, 0012/04.06.2022, 0013/04.06.2022, 0014/13.06.2022, 0015/13.06.2022, 0016/13.06.2022, 0017/13.06.2022, 0018/13.06.2022, 0019/13.06.2022, 0020/13.06.2022, 0021/13.06.2022, 0022/13.06.2022, 0023/13.06.2022, 0024/13.06.2022, 0028/22.06.2022, 0029/22.06.2022, 0030/22.06.2022, 0031/22.06.2022, 0032/22.06.2022, 0033/22.06.2022, 0034/22.06.2022, 0035/22.06.2022, 0036/22.06.2022 και 0037/22.06.2022 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1874/04.06.2022, 1875/04.06.2022, 1876/04.06.2022, 1877/04.06.2022, 1878/04.06.2022, 1879/04.06.2022, 1880/04.06.2022, 1881/04.06.2022, 1882/04.06.2022, 1915/13.06.2022, 1916/13.06.2022, 1917/13.06.2022, 1918/13.06.2022, 1919/13.06.2022, 1920/13.06.2022, 1921/13.06.2022, 1922/13.06.2022, 1923/13.06.2022, 1924/13.06.2022, 1925/13.06.2022, 1950/22.06. 2022, 1951/22.06.2022, 1952/22.06.2022, 1953/22.06.2022, 1954/22.06.2022, 1955/22.06.2022, 1957/22.06.2022, 1958/22.06.2022, 1959/22.06.2022 και 1960/22.06.2022 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου συνολικά ποσού € 36.000,00 και που αφορούν στη μη τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. (ε) του ΠΔ 71/2020 (166Α’/2020) και του άρθρου 296 παρ. (α) Γ.Κ.Λ Σκιάθου (328 Β’/1983) σε συνδυασμό με το άρθρο 26 αρ. 20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444Β’/1999)

Α.Ο.Ε 59/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1060,20 ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.999,35 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6233 με τίτλο «Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού ακτών.

Α.Ο.Ε 60/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 24.999,35 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6233 με τίτλο «Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων»

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου με στοχευμένες δράσεις στη Βρετανία, με στόχο της ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς το νησί μας.

Α.Ο.Ε 61/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 17.360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για προβολή της Σκιάθου με στοχευμένες δράσεις στη Ρουμανία, με στόχο της ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς το νησί μας.

Α.Ο.Ε 62/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 17.360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.432,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια φορητών εξωτερικών μονάδων δίσκων USB που θα χρησιμοποιηθούν για την τουριστική προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 63/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.432,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες καταχώρισης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία με στόχο την προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 64/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή