ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

25η/07.04.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη σύνταξη υπομνήματος και παράσταση κατά την εκδίκαση σχετικά με την της με αρ. 331/07.03.2023 απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ου Τμήματος), η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 31.03.2023, επί της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΒΔ 8201/19.12.2022 ασκηθείσας Προσφυγής Ανάκλησης του άρθρου 328 Ν.4700/2020 του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, ενώπιον του 7ου Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ανάκληση της με αρ. 54/ΠΣ/2022 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Α.Ο.Ε 55/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Παλαιολόγο Π. Παλαιολόγο και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 3.019,56 ευρώ

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν ο Δήμος Σκιάθου ενδείκνυται να προβεί ή όχι σε άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου; κατά 1. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. Κατά 2) των με αρ. 0005/04.06.2022, 0006/04.06.2022, 0007/04.06.2022, 0008/04.06.2022, 0009/04.06.2022, 0010/04.06.2022, 0011/04.06.2022, 0012/04.06.2022, 0013/04.06.2022, 0014/13.06.2022, 0015/13.06.2022, 0016/13.06.2022, 0017/13.06.2022, 0018/13.06.2022, 0019/13.06.2022, 0020/13.06.2022, 0021/13.06.2022, 0022/13.06.2022, 0023/13.06.2022, 0024/13.06.2022, 0028/22.06.2022, 0029/22.06.2022, 0030/22.06.2022, 0031/22.06.2022, 0032/22.06.2022, 0033/22.06.2022, 0034/22.06.2022, 0035/22.06.2022, 0036/22.06.2022 και 0037/22.06.2022 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1874/04.06.2022, 1875/04.06.2022, 1876/04.06.2022, 1877/04.06.2022, 1878/04.06.2022, 1879/04.06.2022, 1880/04.06.2022, 1881/04.06.2022, 1882/04.06.2022, 1915/13.06.2022, 1916/13.06.2022, 1917/13.06.2022, 1918/13.06.2022, 1919/13.06.2022, 1920/13.06.2022, 1921/13.06.2022, 1922/13.06.2022, 1923/13.06.2022, 1924/13.06.2022, 1925/13.06.2022, 1950/22.06. 2022, 1951/22.06.2022, 1952/22.06.2022, 1953/22.06.2022, 1954/22.06.2022, 1955/22.06.2022, 1957/22.06.2022, 1958/22.06.2022, 1959/22.06.2022 και 1960/22.06.2022 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου ποσού € 36.000,00 και που αφορούν στη μη τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. (ε) του ΠΔ 71/2020 (166Α’/2020) και του άρθρου 296 παρ. (α) Γ.Κ.Λ Σκιάθου (328 Β’/1983) σε συνδυασμό με το άρθρο 26 αρ. 20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444Β’/1999). Σε περιπτώση καταφατικής απάντησης εντός ποιας προθεσμίας θα πρέπει να ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή; Eνδείκνυται η κατάθεση παράλληλα με την προσφυγή και της αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του ανωτέρω ιδίου Δικαστηρίου;

Α.Ο.Ε 56/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023 και αντιτίμου ανά διαδρομή.

Α.Ο.Ε 57/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Το αντίτιμο των διαδρομών παραμένει το ίδιο, όπως είχε οριστεί με την 40/2022 ΑΔΣ.

Τον καθορισμό του αριθμού των δρομολογίων ημερησίως για τη θερινή περίοδο έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή