ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 05 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

24η/05.04.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα τη δυνατότητα ή μη άσκησης προσφυγής του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου κατά της με αρ. 331/07.03.2023 απορριπτικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ου Τμήματος), η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 31.03.2023, επί της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΒΔ 8201/19.12.2022 ασκηθείσας Προσφυγής Ανάκλησης του άρθρου 328 Ν. 4700/2020 του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, ενώπιον του 7ου Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. 54/ΠΣ/2022 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης με ποιο τρόπο δύναται να προσβληθεί η ανωτέρω απόφαση, με ποιο ένδικο μέσο, ενώπιον ποιου αρμοδίου Δικαστηρίου και εντός ποιας προθεσμίας;

Α.Ο.Ε 54/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Παλαιολόγο Π. Παλαιολόγο και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή