ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/15.03.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της από 15.02.2023 ένστασης κατ’ άρθρο 174 Ν. 4412/2016 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με το διακριτικό τίτλο «PAVILION ΑΕ» η οποία εδρεύει στη Λάρισα, Περιφερειακή Οδός Λάρισας - Τρικάλων, αναδόχου κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ”, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κατά 1. Της από 7-2-2023 Διαταγής υπ’ αριθμ. 1, με θέμα «ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 2. Της από 7-2-2023 Διαταγής υπ’ αριθμ. 2, με θέμα «ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» και κατά 3) της υπ’ αρ. Πρωτ. 1004/02.02.2023 Εντολής σε Συμμόρφωση εκδοθείσας εκ μέρους του Δημάρχου Σκιάθου, κοινοποιούμενη με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς 1. Το ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, το οποίο εδρεύει στη Σκιάθο, επί της οδού Νικοτσάρα με αρ. 12 και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμια “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Οι απόψεις του Δήμου Σκιάθου αναφορικά με την ανωτέρω ένσταση θα επικεντρωθούν στο σημείο που στρέφεται κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 1004/02.02.2023 εκδοθείσας εντολής σε συμμόρφωση εκ μέρους του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 23/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή