ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

05η/03.02.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την από 21.12.2022 και με αρ. Κατάθεσης: εδ 235/21.12.2022 (εθνικός αριθμός υπόθεσης: 2022055912) δικογράφου αίτησης αναστολής του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ του Παλαιολόγου και της Σοφίας, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 055816249/Δ.Ο.Υ Βόλου, Α.Δ.Τ: ΑΖ 773958/2008, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, (επί της από 21.12.2022 και με αρ. Πράξης κατάθεσης 2935/2022 αίτησης ακύρωσής του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας) κατά της 1) της 119/2022 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Σκιάθου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού όπως αυτός εξειδικεύεται με την με αρ. Πρωτ. 4951/20.04.2022 “Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου της Μικροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου, 2) της με αρ. πρωτ. 95790/23.05.2022 απορριπτικής απόφασης του κου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 3) της με αρ. 14/2022 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Μαγνησίας - Ν Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 4) της με αρ. Πρωτ. 7575/07.06.2022 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μικροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της “Κοινοπραξίας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας ΑΕ - Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου ΑΕ - Ακτή ΙΚΕ - Συγκοινωνία Σκιάθου”, 5) της με αρ. Πρωτ. 232554/10.06.2022 απόφασης του κου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα “Έγκριση παραχώρησης του έργου εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου σε τρίτους και 6) του κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα κου Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει να διαβιβάσει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ειδικότερα στην πρόεδρο του Δ’ τμήματος, το φάκελο και τις απόψεις του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, η οποία συζήτηση της αίτησης αναστολής πρόκειται να συζητηθεί στις 20η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Σιταρά Χριστίνα.  

Α.Ο.Ε 09/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή