ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 20 Δεκεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

96η/20.12.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα για το αν ο Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, δύναται ή όχι να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατ’ άρθρο 80 Κ.Πολ.Δ, υπέρ της ανωνύμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας με αρ. 6), με Α.Φ.Μ: 997471299/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, στην από 31.10.2022 και με αρ. Κατάθεσης 2894/02.11.2022 δικογράφου αγωγή (Νέα Τακτική Διαδικασία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της ανωνύμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡΑ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας με αρ. 6), με Α.Φ.Μ: 997471299/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, εντός ποιας προθεσμίας δύναται να ασκήσει ο Δήμος Σκιάθου Πρόσθετη Παρέμβαση;

Α.Ο.Ε 406/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023

Α.Ο.Ε 407/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023

2

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023

Α.Ο.Ε 408/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023

3

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2023.

Α.Ο.Ε 409/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις   για το έτος 2023

4

Αναπροσαρμογή ή μη :

  1. 1.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2023
  2. 2.τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2023 και

του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου

Α.Ο.Ε 410/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2023.

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/2018 Α.Δ.Σ.

Ορίζει ειδικό πρόστιμο για το 2023.

5

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2023.

Α.Ο.Ε 411/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2023

6

Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2023

Α.Ο.Ε 412/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το 2023

7

Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης   ΙΝΤΕRΝΕΤ για το   έτος 2023

Α.Ο.Ε 413/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2023

8

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 780,00 ευρώ στον   ΚΑΕ 60-7135.01 με τίτλο « Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου » του Π/Υ οικονομικού έτους 2022

Α.Ο.Ε 414/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 780,00 ευρώ στον ΚΑΕ 60-7135.01 με τίτλο « Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου »

9

Έγκριση δικαιολογητικών 2 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε 415/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα δικαιολογητικά 2ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής.

10

Απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2022 και απαλλαγή του υπολόγου Μελαχροινάκη Ανάργυρου  του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Α.

Α.Ο.Ε 416/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Για την απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2022, ποσού 2.000,00 € στο ταμείο του Δήμου συμφωνα με την αριθμ 2022122000005C0F90 απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου.

  1. Την απαλλαγή του υπολόγου της πάγιας προκαταβολής για το   έτος 2022,του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικούκαι της αναπληρώτριάς του, δημοτικής υπαλλήλου αορίστου χρόνου, Τσουρού Ευαγγελίας του Χριστόφορου κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή