ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 13 Δεκεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

93η/13.12.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν ο Δήμος Σκιάθου δύναται ή όχι να προσβάλει τη με αρ. 54/ΠΣ/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Α.Ο.Ε 395/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

2

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 161.822,00 ευρώ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) και Κωδικό ΟΠΣ 5200780, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων»

Α.Ο.Ε 396/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 161.822,00 ευρώ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) και Κωδικό ΟΠΣ 5200780, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων».
  2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος καθώς και παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον της ΕΠΕΑ. Ειδικότερα, να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα στην ΕΠ.Ε.Α

Α.Ο.Ε 397/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ

2

Έγκριση της 64/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου έτους 2023".

Α.Ο.Ε 398/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 64/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου έτους 2023".

3

Έγκριση της 65/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2023 ".

Α.Ο.Ε 399/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 65/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2023 ".

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.401,20 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ.

Α.Ο.Ε 400/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.401,20 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.612,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ.

Α.Ο.Ε 401/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.612,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»

6

Έγκριση καταβολής οφειλής ποσού 105.500,00 € υπέρ ΕΤΑΔ έτους 2022.

Α.Ο.Ε 402/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή οφειλής ποσού 105.500,00 €, και ειδικότερα στον κωδικό εξόδων 00-8224 ΄΄Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου΄΄, του προϋπολογισμού έτους 2022.

7

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α.Ο.Ε 403/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή