ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 29 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

90η/29.11.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί 1) της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ ΑΓ 97/08.06.2021 ασκηθείσας ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα) του Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής έχει προσδιοριστεί για τις 02/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα).

Α.Ο.Ε 376/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00 ευρώ.

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασής του την 02/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα), η όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ ΑΓ 97/08.06.2021 ασκηθείσα ΑΓΩΓΗ, του Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, δύναται να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα με σκοπό την απόρριψη της αγωγής του ενάγοντα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 377/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ.

3

Καθορισμός ειδικοτήτων κατόπιν της έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2022 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 378/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει τον κάτωθι καθορισμό ειδικοτήτων ως τον πλέον απαραίτητο για την υλοποίηση της διαδικασίας των προσλήψεων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών

3

Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου   12 του Ν.4412/2016, όπως   τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ”, για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 379/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 του   Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ”, για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σκιάθου.

β) Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τους:

  • Τακτικό μέλος Θεόδωρος Τζούμας, Δήμαρχος Σκιάθου, Πρόεδρος
  • Αναπληρωματικό μέλος, Νικόλαος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
  • Τακτικό μέλος Ιωάννης Τσανάκας, Αντιδήμαρχος
  • Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Γιαννίτσης, Αντιδήμαρχος

γ) Εξουσιοδοτεί τον Θεόδωρο Π. Τζούμα, Δήμαρχο Σκιάθου, όπως υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση Συνεργασίας, εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) στην από 17.11.2022 και με αρ. κατάθεσης ΤΜ 278/2022 δικογράφου ανακοπής (του άρθρου 73 του ν.δ 356/1974 περί Κ.Ε.Δ.Ε) - των 1. Ιωάννη Βουτσή του Ηλία 2. Χρυσούλας, συζ. Αντωνίου Καρακωνσταντάκη, το γένος Ηλία Βουτσή, 3. Αργεντής Βούτση του Ηλία και 4. Μαρίας, συζ. Σταύρου Μεσσήνη, το γένος Ηλία Βούτση κατά των 1) Δήμου Σκιάθου, 2) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 16169 και με ημερομηνία εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίσησης, που αφορά στον Ιωάννη Βουτσή, 3) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 26197 και με ημερομηνίας εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης, που αφορά στην Χρυσούλα Καρακωνσταντάκη, 4) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 23385 και με ημερομηνία εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης που αφορά στην Αργεντή Βουτσή, 5) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 26196 και με ημερομηνία 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης που αφορά στην Μαρία Μεσσήνη, όλων εκδοθεισών δυνάμει της υπ’ αρ. 129/2015 αποφάσεως του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας και με Α/Α βεβαίωσης 505/18.10.2018 και 6) κάθε συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, να καταθέσει προτάσεις μέχρι και την 20η Μαρτίου 2023, προσθήκη - αντίκρουση μέχρι και την 04η Απριλίου 2023 και όλα τα σχετικά έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της ανακοπής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 380/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ.

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί 1) της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 263/23.11.2021 ασκηθείσας ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” και με το διακριτικό τίτλο “ΑΣΠΟ Α.Ε” με Α.Φ.Μ: 094313317/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνία Βόλου, που εδρεύει στην πόλη Σκιάθο, της νήσου Σκιάθου Σποράδων, και που εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία στρέφεται κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και κατά 2) του από 22.10.2021 από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Σκιάθου ατομικού δελτίου πράξης επιβολής εισφοράς ποσού € 75.033,00 του Δήμου Σκιάθου επί της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο ΟΤ 275-02 με αρ. Κτηματολογίου 040302 της 01/1991 πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης του Δήμου Σκιάθου που κυρώθηκε με την ΕΠΑ 34/10.03.1991 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας που διαβιβάστηκε με το αρ. 15350/22.10.2021 έγγραφο του Δήμου Σκιάθου, δια του οποίου υποχρεούται η ανωτέρω εταιρεία σε καταβολή εισφοράς για το ακίνητό της και κάθε σχετικής με αυτήν πράξη και παράλειψη. Να σημειωθεί ότι για τη με αρ. Κατάθεσης ΠΡ 263/23.11.2021 προσφυγή της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας έχει προσδιορισθεί δικάσιμος στις 02.02.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα)

Α.Ο.Ε 381/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ.

3 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασής του στις 02.02.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήμα) όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 263/23.11.2021 ασκηθείσα ΠΡΟΣΦΥΓΗ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” και με το διακριτικό τίτλο “ΑΣΠΟ Α.Ε” με Α.Φ.Μ: 094313317/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνία Βόλου, που εδρεύει στην πόλη Σκιάθο, της νήσου Σκιάθου Σποράδων, και που εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία στρέφεται κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και κατά 2) του από 22.10.2021 από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Σκιάθου ατομικού δελτίου πράξης επιβολής εισφοράς ποσού € 75.033,00 του Δήμου Σκιάθου επί της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο ΟΤ 275-02 με αρ. Κτηματολογίου 040302 της 01/1991 πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης του Δήμου Σκιάθου που κυρώθηκε με την ΕΠΑ 34/10.03.1991 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας που διαβιβάστηκε με το αρ. 15350/22.10.2021 έγγραφο του Δήμου Σκιάθου, δια του οποίου υποχρεούται η ανωτέρω εταιρεία σε καταβολή εισφοράς για το ακίνητό της και κάθε σχετικής με αυτήν πράξη και παράλειψη. Ο Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, δύναται να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα με σκοπό την απόρριψη της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 382/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ.

4

Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Α.Ο.Ε 383/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 15105/22-11-2022 πρακτικού III ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» στην εταιρεία « ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών προώθησης της εκδήλωσης για την Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 384/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 691,30 ευρώ στον   κάτωθι ΚΑΕ: - ΚΑ 35-6672 με   τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών   μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (αλυσοπρίονων, χορτοκοπτικών, κομπρεσέρ σκαπτικού).

Α.Ο.Ε 385/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 691,30 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 35-6672 με   τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών   μηχανημάτων»

7

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.490,60 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ

Α.Ο.Ε 386/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.490,60 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»

8

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.736,74 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ.

Α.Ο.Ε 387/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.736,74 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»

9

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.960,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τον σχεδιασμό και εκτύπωση εντύπων με στόχο την προβολή και ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 388/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 4.960,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

10

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη παροχή υπηρεσιών ανύψωσης των πλωτών εξεδρών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 389/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 6.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως"

11

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.

Α.Ο.Ε 390/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή