ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 16 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

87η/16.11.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), στις 17.Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε να ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή η από 07.07.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 156/07.07.2022 κλήση του Κωνσταντίνου Λιγνού του Αγγελή κατά των 1) Γεωργίας Κονάρη του Λουκά, 2) Κυριακής, χήρας Λουκά Κονάρη, το γένος Γεωργίου Αγδινιώτη και κατά 3) του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, νομίμως εκπροσωπουμένου, με την οποία επαναφέρεται για συζήτηση η από 13.05.2014 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 216/13.05.2014 αγωγή του. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει να παραστεί και να καταθέσει τις προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση καθώς και να εξετάσει μάρτυρες και να καταθέσει όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 363/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 550,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη στις 17/11/2022, για να παραστεί στην Τουριστική ΄Εκθεση ¨PHILOXENIA¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18-20/11/2022 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/11/2022 .

Α.Ο.Ε 364/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 550,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη   στις 17/11/2022, για να   παραστεί στην Τουριστική ΄Εκθεση ¨PHILOXENIA¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18-20/11/2022 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/11/2022.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ ,πίστωσης   ποσού 550,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη   στις 17/11/2022, για να   παραστεί στην Τουριστική ΄Εκθεση ¨PHILOXENIA¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18-20/11/2022 και θα επιστρέψει στην   Σκιάθο στις 20/11/2022 .

Α.Ο.Ε 365/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 550,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη   στις 17/11/2022, για να   παραστεί στην Τουριστική ΄Εκθεση ¨PHILOXENIA¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18-20/11/2022 και θα επιστρέψει στην   Σκιάθο στις 20/11/2022 .

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 450,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο στις 21/11/2022, για να συμμετέχει στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)   που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022 στον Εκθεσιακό – Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου (Λεωφόρος Αθηνών) και θα επιστρέψει στην   Σκιάθο στις 24/11/2022.

Α.Ο.Ε 366/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 450,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο στις 21/11/2022,   για να συμμετέχει στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ) που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022 στον Εκθεσιακό – Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου (Λεωφόρος Αθηνών) και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις   24/11/2022.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλων αντιρρήσεων στην ΕΠ.Ε.Α.

Α.Ο.Ε 367/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.100,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»

Εισήγηση για παράταση ή μη χρονικής διάρκειας σύμβασης.

Α.Ο.Ε 368/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη νέα παράταση της αριθμ. 5596/06-05-2022 (ΑΔΑ: 6710Ω13-6Τ0, ΑΔΑΜ: 21SYMV009591457) « Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων » θέτοντας νέα ημερομηνία λήξης την 15-03-2022. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι ήδη καθορισμένοι όροι της αρχικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή