ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος 08 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

85η/08.11.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση της υπ'αριθμ 77/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023".

Α.Ο.Ε 352/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 77/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023".

2

Έγκριση της υπ'αριθμ 78/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου έτους 2023".

Α.Ο.Ε 353/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 78/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου έτους 2023".

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20/11/2022 στη Θεσσαλονίκη.

Α.Ο.Ε 354/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.464,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρισης σε περιοδικό που κυκλοφορεί στα 14 αεροδρόμια της Fraport.

Α.Ο.Ε 355/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.464,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη τουριστική έκθεση PHILOXENIA που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 18-20/11/2022.

Α.Ο.Ε 356/2022  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.984,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Α.Ο.Ε 357/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.984,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»

7

Αλλαγή του εγγυητή για την υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης με την MARITTIMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Α.Ο.Ε 358/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της αίτησης της εταιρείας MARITTIMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ περί αλλαγής του εγγυητή της για την υπογραφή του νέου συμφωνητικού παράτασης της μίσθωσης, με νέο εγγυητή την Πουσουλίδη Αγνή του Θεοδώρου.

8

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 359/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

9

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β471/2022 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν  ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  308/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 360/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Παναγιώτη Τούρλα

Απαλλάσσει τον Παναγιώτη Τούρλα από υπόλογο του ποσού των 1.100,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή