ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 01 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

84η/01.11.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Σκιάθου», ποσού 12.400,00 ευρώ, από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Πρόσκληση 4559/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Α.Ο.Ε 345/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχής χρηματοδότησης, της πράξης «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Σκιάθου», ποσού 12.400,00 ευρώ, από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Πρόσκληση 4559/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
  2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

2

Έγκριση της υπ αριθμ Πρωτ.14196/27-10-2022 αίτησης της ΑΣΠΟ ΑΕ και ένταξη της στην ρύθμιση του ν.4257/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4646/2019 σε 24 δόσεις καταβάλλοντας το 20% της οφειλής της

Α.Ο.Ε 346/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ Πρωτ.14196/27-10-2022 αίτηση της ΑΣΠΟ ΑΕ και εντάσσεται στην ρύθμιση του ν.4257/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4646/2019 σε 24 δόσεις καταβάλλοντας το 20% της οφειλής της.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.

Α.Ο.Ε 347/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 14044/24-10-2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» στην εταιρεία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

2

Έγκριση της σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου για την υλοποίηση της δράσης «Καλλωπισμός των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης λιμένα» και ορισμός εκπροσώπων.

Α.Ο.Ε 348/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου για την υλοποίηση της δράσης «Καλλωπισμός των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης λιμένα»

2. Ορίζει εκπρόσωπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τον

3

Έγκριση της υπ'αριθμ 60/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου"

Α.Ο.Ε 349/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει της υπ'αριθμ 60/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022   του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου"

4

Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» ως Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με την από 05/02/2021 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου, για την υλοποίηση της μελέτης.

Α.Ο.Ε 350/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 30-04-2023, σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση του τμήματος Δόμων Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

5

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  

Α.Ο.Ε 351/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή