ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 04 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

77η/04.10.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιων του Ειρηνοδικείου Βόλου (διαδικασία μικροδιαφορών) όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή η από 17.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 110/2021 αγωγή (διαδικασία μικροδιαφορών) του Δημητρίου Κοκκωνίδη του Λάσκαρη, με Α.Φ.Μ: 061207018, κατοίκου Βόλου, οδός Κουταρέλια με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 315/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

Έγκριση διενέργειας εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα με εξαρτήσεις», έγκριση της αριθμ. 30/2021 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 316/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα με εξαρτήσεις », συνολικού προϋπολογισμού 171.500,00€ σε βάρος των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 2022

2. Την έγκριση της αριθμ. 30/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεση

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 934,96 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ:

-ΚΑΕ   20-6264 με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 934,96 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

για την παροχή υπηρεσίας για έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα οχήματα του Δήμου και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 317/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 934,96 ευρώ στον κάτωθι ΚΑΕ:

-ΚΑΕ 20-6264   με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ στον κάτωθι ΚΑΕ:

-ΚΑΕ   20-7135.04 με   τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΡΓΑΛΕΙΑ)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Για την προμήθεια τροχήλατων πυροσβεστήρων που θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς χώρους του αμαξοστασίου του Δήμου Σκιάθου, ώστε να ενισχυθεί η πυρόσβεση τους.

Α.Ο.Ε 318/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 800,00 ευρώ στον κάτωθι ΚΑΕ:

-ΚΑΕ 20-7135.04 με     τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΡΓΑΛΕΙΑ)»

Αποδοχή δέκα τεσσάρων (14) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Απρίλιο έτους 2022

Α.Ο.Ε 319/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή