ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

75η/20.09.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισήγηση για παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης.

Α.Ο.Ε 304/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξάμηνη παράταση της αριθμ. 4395/12-04-2022 Σύμβαση προμήθειας ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου θέτοντας νέα ημερομηνία λήξης την 12-04-2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ήδη καθορισμένοι όροι της αρχικής σύμβασης.

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης ποδηλάτων

Α.Ο.Ε 305/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

καθορίσει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.146,00 ευρώ στους κάτωθι ΚΑΕ:

-ΚΑΕ   35-7135.02 και τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού – γεννήτριες- ασύρματοι κλπ» με ποσό 4.278,00 ευρώ

-ΚΑΕ   20-7135.04 και τίτλο «προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία)» με ποσό 868,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια πυροσβεστικών αντλιών και πυροσβεστικών σωλήνων καθώς και άλλων εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 306/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 5.146,00 στους ΚΑΕ 35-7135.02 και τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού – γεννήτριες- ασύρματοι κλπ» και 20-7135.04 και τίτλο «προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή