ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

74η/16.09.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.018,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των συνέδρων στο πλαίσιο του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 297/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 16.018,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών διαμονής των 36 ομιλητών στο πλαίσιο του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 298/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.216,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, τεχνικής και φωτιστικής κάλυψης του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 299/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.216,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δημοσιογραφική κάλυψη του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 300/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια σταντ και μπάνερ στο πλαίσιο διοργάνωσης του 8ου Παγκόσμιου Συνέδριου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 301/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση της Έφεσης του Nομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ΑΦΜ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Της Ανώνυμης Εταιρείας, που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας και που εκπροσωπείται νόμιμα. Και. Κατά 2. της με αρ. 84/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία), η οποία απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 08.09.2022

Α.Ο.Ε 302/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ

Έγκριση της 53/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση ψήφισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου".

Α.Ο.Ε 303/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 53/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση ψήφισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή