ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

73η/13.09.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) στις 22.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης και με ημερομηνία αγωγή   333/30.06.2014 του Σωτηρίου Γεωργίου του Σταύρου κατοίκου Σκιάθου, ως καθολικού διαδόχου του θανόντος Σταύρου Γεωργίου του Σωτηρίου, την 4η/08/2011, κατοίκου εν ζωή Σκιάθου, στρεφόμενη κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” και κατά των Αθανασίου Φεργάδη του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου και της Φιλίτσας Λεβέντη το γένος Αναστασίου Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, η οποία επαναφέρεται με την από 14.02.2022 και με αρ. Και με ημερ. Κατάθεσης ΤΜ 32/14.02.2022 κλήση του για επανάληψη της συζήτησης ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο, Να παραστεί και Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση και να εξετάσει μάρτυρες με σκοπό την απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 287/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 16.03.2022 και με αρ. Κατάθεσης ΤΜ 71/22.03.2022 δικογράφου αγωγή του Ιορδάνη Παπαντωνίου του Θωμά και της Ζωής κατά 1) του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ” και κατά της Συραϊνώς Αϊβαλιώτου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέχρι και την 05η.10.2022, (εξαιρέθηκε το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 01.07.2022 έως την Πέμπτη 15.09.2022 λόγω της περιόδου αναστολής Δικαστικών διακοπών, (συνολικά 77 μέρες), να καταθέσει τις προτάσεις του και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται καθώς και μέχρι την 20η.10.2022 να καταθέσει την προσθήκη - αντίκρουσή του με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 288/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Έγκριση της 70/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «Τρίτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2022»

Α.Ο.Ε 289/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 70/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «Τρίτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2022»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού με θέμα την άσκηση ή μη άσκηση του ένδικου μέσου της Έφεσης κατά της με αρ. 84/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Τακτική Διαδικασία), που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 08.09.2022,(βλ. Το με αρ. Πρωτ. 12040/08.09.2022 εισερχόμενο έγγραφο), από το δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Βόλου Ιωάννη Νάπα, απόφαση επί της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 144/16.09.2020 αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε¨, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας κατά του Δήμου Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπούμενου.

Α.Ο.Ε 290/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με τη με αρ. Καταχώρησης ΑΓ 128/30.12.2021 αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Β ‘ Τμήμα) της “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ”, με το διακριτικό τίτλο “BAYLINE SERVISES” κατά του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου όπου πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Α.Ο.Ε 291/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Β’ Τμήματος) στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ. Καταχώρησης ΑΓ 128/30.12.2021 (αρ. Κλήσης ΚΛ 366/09.05.2022 και με αρ. Πινακίου 10) αγωγή της “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ”, με το διακριτικό τίτλο “BAYLINE SERVISES” κατά του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος και να καταθέσει υπόμνημα με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 292/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Α) Ανάκληση της 283/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 11.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET 2022 ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 07-09/11/2022 στο Λονδίνο.

Α.Ο.Ε 293/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλεί την 283/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β)Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 11.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου Χονδρονικολή Σταματίνας του Λάμπρου, πίστωσης ποσού 455,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς, από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 22/9/2022 ύστερα από πρόσκληση του STRONG ΜΕ, το οποίο διοργανώνει την πρώτη πανελλαδική συνάντηση των Δημοτικών επιτρόπων ισότητας υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του 2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ STRONG ME για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας   που θα πραγματοποιηθεί 23-25/9/2022 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 24/9/2022

Α.Ο.Ε 294/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου Χονδρονικολή Σταματίνας του Λάμπρου, πίστωσης   ποσού 455,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς , από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 22/9/2022 ύστερα από πρόσκληση του STRONG ΜΕ, το   οποίο διοργανώνει την πρώτη   πανελλαδική συνάντηση των Δημοτικών επιτρόπων ισότητας υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του 2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ STRONG ME για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας   που θα πραγματοποιηθεί 23-25/9/2022 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 24/9/2022.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 19/9/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι της Γαλλίας για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM - TOP RESA   που θα πραγματοποιηθεί 20-22/09/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς   από Παρίσι για Αθήνα και εν συνεχεία για Σκιάθο στις 21/9/2022.

Α.Ο.Ε 295/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 1.350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 19/9/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι της Γαλλίας για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM - TOP RESA που θα πραγματοποιηθεί 20-22/09/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Παρίσι για Αθήνα και εν συνεχεία για Σκιάθο στις 21/9/2022.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 1.350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 19/9/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι της Γαλλίας για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM - TOP RESA   που θα πραγματοποιηθεί 20-22/09/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς   από Παρίσι για Αθήνα και εν συνεχεία για Σκιάθο στις 21/9/2022.

Α.Ο.Ε 296/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 19/9/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι της Γαλλίας για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM - TOP RESA που θα πραγματοποιηθεί 20-22/09/2022 και θα επιστρέψει   αεροπορικώς από Παρίσι για Αθήνα και εν συνεχεία για Σκιάθο στις   21/9/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή