ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

57η/12.07.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.437,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7135.00 με τίτλο "Λοιπός Εξοπλισμός" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια υλικών για την πυροπροστασία του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 225/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.437,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7135.00 με τίτλο "Λοιπός Εξοπλισμός"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.248,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6262 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών και προμήθειας πυροσβεστήρων για την πυροπροστασία του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 226/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.248,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6262 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)"

Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 227/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 087 (Α/Α ΟΠΣ: 4230),προκειμένου να υποβληθεί στο Δ.Σ. και στη συνέχεια να αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 228/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», ποσού 29.760,00€ του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, σύμφωνα με την 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α.Ο.Ε 229/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχής χρηματοδότησης, της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», ποσού 29.760,00€ του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, σύμφωνα με την 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  1. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

-        

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.110,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προκειμένου να κατατεθεί το ανωτέρω ποσό στην Υπηρεσία Φάρων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τη φωτοσήμανση πλωτών εξεδρών σε παραλίες της Σκιάθου (Τσουγκριάς, Αγία Ελένη, Μεγάλη Κρασά, Αμπελάκια, Τρούλος, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος)»

Α.Ο.Ε 230/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 2.110,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για δράσεις τουριστικής προβολής στην Πολωνία με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 231/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Γνωμοδότηση επί παράτασης ωραρίου μουσικής

Α.Ο.Ε 232/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση χρήσης ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο – αναψυκτήριο μπαρ) εντός του ξενοδοχείου «ΑΛΜΥΡΑ» στην περιοχή «Τρούλος» Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή