ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 06 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/06.05.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την εκδίκαση του αιτήματος της προσωρινής αναστολής της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 625/03-05-2022 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY IKE», κατά της υπ.αρ. 3937/01.04.2022 Διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 159715 και με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022». Ο δήμος Σκιάθου πρέπει να αποστείλει τις απόψεις του εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της με αρ. 934/2022 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, [ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ] της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).

Α.Ο.Ε 134/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 625/03-05-2022 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY IKE», κατά της υπ.αρ. 3937/01.04.2022 Διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 159715 και με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», ο δήμος Σκιάθου πρέπει να αποστείλει τις απόψεις του το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της προσφυγής.

Α.Ο.Ε 135/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 297,60 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή