ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 14 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

87η/14.12.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή η μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε 400/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας στον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 145255 εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου

Α.Ο.Ε 401/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στις 27-12-2021 και ώρα 15:00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ»            (Διακήρυξη: αριθμ. πρωτ. 12481/26-08-2021, ΑΔΑ: 6Θ8ΠΩ13-Μ7Μ, ΑΔΑΜ:            21PROC009123640 2021-08-27).

Α.Ο.Ε 402/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του υπ’ 17640/09-12-2021 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 170.339,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή,
  2. Την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.)», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με συνολική βαθμολογία U = 65,90, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% και οικονομική προσφορά ύψους 130.501,84€ (πλέον ΦΠΑ),
  3. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της σύμβασης.

Έγκριση ή μη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 403/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την προταθείσα αύξηση του μισθώματος στο ποσό των 1.400, ευρώ μηνιαίως, διότι είναι ζημιογόνος για το Δήμο Σκιάθου και δεν διασφαλίζει το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022.

Α.Ο.Ε 404/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 και ισχύει το ποσό των 0,12€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους, και 0,06€ για τους μη στεγασμένους χώρους.

Αναπροσαρμογή ή μη :

  1. 1.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022
  2. 2.τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και

του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου

Α.Ο.Ε 405/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή

  1. τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022
  2. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και

του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2022

Α.Ο.Ε 406/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλών - τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2022

Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το   έτος 2022

Α.Ο.Ε 407/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το 2022 με το τέλος να έχει ως εξής:

Α) τέλος εμφάνισης της σελίδας 80 Ευρώ Ετησίως και Β) τέλος εμφάνισης ως διαφημιστικό banner 480 Ετησίως

Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2022.

Α.Ο.Ε 408/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το 2022 και ισχύει το ποσό των 90,00 ευρώ για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο του Μπούρτζι.

 

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2022.

Α.Ο.Ε 409/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το 2022

Έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 4.547,50 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.85940/22-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

Α.Ο.Ε 410/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 4.547,50 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.85940/22-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 411/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 412/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε 413/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Εισήγηση για σύναψη πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου ΙΕΚ στο γραφείο προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 414/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της πρακτικής άσκησης του Παρίσση Θεοδοσίου-Απόστολου στο
γραφείο προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σκιάθου με υπεύθυνο εκπαιδευτή τον υπάλληλο, Τσάμτσα Γεώργιο του Θεοδώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή