ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

85η/07.12.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 58/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση ψήφισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου."

Α.Ο.Ε 394/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 58/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση ψήφισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου."

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 59/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΔΣ46Μ1ΟΧ-Γ6Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: "Έγκριση του ισολογισμού νπδδ ΔΟΑΠΝ ΣΚΙΑΘΟΥ για το οικονομικό έτος 2020".

Α.Ο.Ε 395/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 59/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΔΣ46Μ1ΟΧ-Γ6Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: "Έγκριση του ισολογισμού νπδδ ΔΟΑΠΝ ΣΚΙΑΘΟΥ για το οικονομικό έτος 2020".

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.977,92 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά της Σκιάθου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Α.Ο.Ε 396/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.977,92 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο "Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων"

Έγκριση της 4ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.84386/17-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις   Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 397/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.84386/17-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις   Σχολικές Επιτροπές.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Α.Ο.Ε 398/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή