ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 15 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

64η/15.09.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 299/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) καινούργιου οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 32/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 300/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 130.000,00 στον ΚΑΕ: 62-7132.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2021 με τίτλο « Αγορά οχήματος πλυντηρίων κάδων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » και θα χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις ΠΔΕ - ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 με το ποσό των 130.000,00 ευρώ

2. Την έγκριση της αριθμ. 32/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για το σχεδιασμό αφίσας, πρόσκλησης και προγράμματος για το Δ΄ Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Η διαχρονία του Παπαδιαμάντη".

Α.Ο.Ε 301/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει το ποσό των 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων"

Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.62036/20-8-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 302/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η   κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.62036/20-8-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 156.600,00 € για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Α.Ο.Ε 303/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 156.600,00 € για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Αποδοχή δέκα (10) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας,   την ΕΕΤΑΑ, και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Μάιο έτους 2021

Α.Ο.Ε 304/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δέκα (10) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας,   την ΕΕΤΑΑ, και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Μάιο έτους 2021.

Αποδοχή ποσού 83.372,84 € ως προϊόν δωρεάς εκ μέρους της χήρας Μαρίας Παπαδόπουλος στο Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 305/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή ποσού 83.372,84 € ως προϊόν δωρεάς εκ μέρους της χήρας Μαρίας Παπαδόπουλος στο Δήμο Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή