ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 07 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

63η/07.09.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με   το Ν.4782/2021, του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση   πράξεων

Α.Ο.Ε 293/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 του   Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση πράξεων

Ορίζει δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εκ των οποίων τον ένα, ως Πρόεδρο, καθώς και τους αναπληρωτές τους και συγκεκριμένα:

Για τον Δήμο Σκιάθου ορίζονται ως:

  • Τακτικό μέλος Θεόδωρος Τζούμας, Δήμαρχος Σκιάθου, Πρόεδρος
  • Αναπληρωματικό μέλος, Νικόλαος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
  • Τακτικό μέλος Ιωάννης Τσανάκας, Αντιδήμαρχος
  • Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Γιαννίτσης, Αντιδήμαρχος

Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ορίζονται ως:

  • Τακτικό μέλος Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ
  • Αναπληρωματικό μέλος Ιωακείμ Κανδυλιάρης, Πρ/νος Δ.Τ.Υ. ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Εξουσιοδοτεί τον Θεόδωρο Π. Τζούμα, Δήμαρχο Σκιάθου, όπως υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση Συνεργασίας, εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση για τον προγραμματισμό της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 ποσού 210.000,00 ευρώ που θα προέρχεται το ποσό των 150.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και το ποσό των 60.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 294/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 ποσού 210.000,00 ευρώ που θα προέρχεται το ποσό των 150.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και το ποσό των 60.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Σκιάθου

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων.

Α.Ο.Ε 295/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της τρίμηνης δωρεάν παραχώρησης των ακινήτων της εταιρείας « ΙΟΡΔ. & ΙΩΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. »

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 858,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την διοργάνωση της εκδήλωσης τιμής και μνήμης προς τιμήν των πεσόντων του Υ/Β Κατσώνης.

Α.Ο.Ε 296/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει το ποσό των 858,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για δράση τουριστικής προβολής μέσω εταιρείας προώθησης και ανάπτυξης του τουρισμού.

Α.Ο.Ε 297/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει το ποσό των 24.800,00 ευρώ στον 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 298/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει το ποσό των 4.200,00 ευρώ στον 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή