ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 31 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

61η/31.08.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 278/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 27/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 279/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 72.985,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 72.985,78 στον ΚΑΕ 30-6662.11 με τίτλο «προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών» του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου.

2. Την έγκριση της αριθμ. 27/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου

Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τον ορισμό των μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Ο.Ε 280/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το τεύχος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» όπως αυτή θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και παραλήφθηκε οριστικά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου.

Β. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 560.480,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Β της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων της ΕΑΑΔΗΣΥ προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Ν.4782/2021 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Γ. Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθεί με “Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό” με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοπρασία ηλεκτρονική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δ. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 560.480,00€ με Φ.Π.Α, που προτείνεται να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΡΑ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων προς μίσθωση και απόφαση κήρυξης άγονης της διαδικασίας μίσθωσης εννέα (9) ακινήτων-καταλυμάτων για την διαμονή εργαζομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε 281/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 11925/18-08-2021 πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

  1. Την κήρυξη της διαδικασίας μίσθωσης εννέα (9) ακινήτων-καταλυμάτων για την διαμονή εργαζομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών ως άγονη.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιων του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κατά την δικάσιμο της 01ης Σεπτεμβρίου 2021 ή όποτε τυχόν ήθελε οριστεί μετά από αναβολή, οπότε εκδικάζεται έφεση του Κωνσταντίνου Χρυσομάλλη του Αντωνίου κατά της με αρ. 492/26.10.2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για την τέλεση του αδικήματος της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το με αρ. 123/2012 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση ποσού 100,00 € με επιφύλαξη, για την επιγενόμενη σε βάρος του Δήμου ηθική βλάβη και την προσβολή του ονόματος, της πίστης και της υπόληψης του, να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της έφεσης εκπροσωπώντας τον ζημιωθέντα Δήμο Σκιάθου, να ζητήσει και λάβει απόγραφο της απόφασης για την εκτέλεση της εκδοθησομένης απόφασης ως προς το σκέλος της επιδικασθησομένης αποζημίωσης λόγω της προκληθείσης σε βάρος του δήμου ηθικής βλάβης και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 282/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.748,40 ευρώ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω μετάδοσης μηνυμάτων από ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλίας.

Α.Ο.Ε 283/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης του 6ο Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Πρόληψης Τραύματος Χεριού (6th European Hand Injury Prevention Congress) που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι 3-4 Σεπτεμβρίου 2021.

Α.Ο.Ε 284/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 350,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις εργασίες αποκατάστασης (επανεγκατάσταση καλωδιώσεων και επαναρίθμησης των access points) του ασύρματου δικτύου μεταξύ του κτιρίου του Δήμου Σκιάθου και της Πανοραμικής κάμερας η οποία είναι τοποθετημένη στον Άγιο Νικόλαο.

Α.Ο.Ε 285/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως"

Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 (Γ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 286/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τροποποίησης του αρχικού φυσικού αντικείμενου της πράξης με βάση το οποίο δόθηκε η έγκριση χρηματοδότησης καθώς και η δέσμευση κάλυψης της υπερβάλλουσας αξίας πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 104.897,80 ευρώ ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αντίστοιχης αίτησης τροποποίησης προς το Πράσινο Ταμείο με βάση τις ανωτέρω μελέτες οι οποίες και καλύπτουν τη υψηλή ωριμότητα για την υλοποίησης της Πράξης.

Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2021-22 συμμετέχοντας στην Αρ.Πρωτ.9033/16-7-2021 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

 

Α.Ο.Ε 287/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη :

1) ενός/μιας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου,

2) ενός/μιας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου,

3)ενός/μιας ΔΕ Διοικητικού που θα αναλάβει την πλήρη διοικητική υποστήριξη του     προγράμματος στον παιδικό σταθμό και

4)ενός/μιας ΥΕ Καθαριστριών/στών έως και την 31η Αυγούστου 2022 με τη δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21.

Διαγραφή ποσού 17.857,14 € από τα μισθώματα μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2021 λόγω COVID-19 της εταιρείας ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ.-ΡΙΖΟΣ Δ. Ο.Ε, και αίτημα αναστολής καταβολής της γ΄ δόσης του μισθώματος έτους 2021

Α.Ο.Ε 288/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 17.857,14 €, από την εταιρεία Κολιάκος Δ.-Ρίζος Δ. Ο.Ε, που αντιστοιχεί στα μηνιαία μισθώματα Μαΐου και Ιουνίου 2021 λόγω COVID-19, και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.Α.1114/2021 και Α.1139/2021 Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, για πλήρη απαλλαγή 100% του μισθίου ως πληττόμενη επιχείρηση, συμψηφίζοντας το ως άνω ποσό με το υπόλοιπο της γ΄ δόσης του μισθώματος έτους 2021 (Χ.Κ 1047/2021), για το λόγο ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλλει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Σκιάθο τις δύο προηγούμενες (α΄και β΄) δόσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το μίσθωμα των δύο απαλλασσόμενων μηνών, και

β) να αποφασίσει για την αιτούμενη παράταση και μέχρι ποια ημερομηνία, ή όχι, για την καταβολή της γ΄ δόσης του μισθώματος έτους 2021, που καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι και τις 14/8/2021.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 200,00 ευρώ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο στις 1/9/2021 για να πάει στην Περιφέρεια για   θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει 2/9/2021.

Α.Ο.Ε 289/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στον Βόλο στις 1/9/2021 για να πάει στην Περιφέρεια για     θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει   2/9/2021.

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί διαγραφής ΤΑΠ έτους 2020

Α.Ο.Ε 290/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 110,93 ευρώ ( Χ/Κ 1057/2021 με αριθ. 204/30-6-2021 τριπλότυπο βεβαίωσης) μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων του Γιαννίτση Σπυρίδωνα του Ιωάννη επειδή για το ακίνητό του - ελαιώνας εκτός σχεδίου δεν επιβάλλεται ΤΑΠ.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός IOYΛIOY 2021

Α.Ο.Ε 291/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή