ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 24 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

60η/24.08.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, αναφορικά με την εκδίκαση του αιτήματος της προσωρινής αναστολής της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1614/12.8.2021 του οικονομικού φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GANDOIL», κατά της υπ’ αριθμ. 251/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 με αρ. διακήρυξης 4001/07-04-2021 διαγωνισμού]. (α/α ΕΣΗΔΗΣ 107155), με την οποία εγκρίθηκε - επικυρώθηκε το υπ’. αρ. πρωτ. 5144/28.04.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και το υπ’ αριθ. πρωτ. 7687/11.06.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την ομάδα Β’ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α.Ο.Ε 272/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market 2021, ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-03/11/2021 στο Λονδίνο.

Α.Ο.Ε 273/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 110,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.03-6117.01 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (οδικές μεταφορές)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας του ταχογράφου του οχήματος

(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΒΟΟ 3979) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 274/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 110,00 ευρώ στον ΚΑΕ 70.03-6117.01 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (οδικές μεταφορές)»

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού φωτισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης χώρων αθλοπαιδιών Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 275/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτη εφαρμογής με τίτλο «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού φωτισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης χώρων αθλοπαιδιών Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 49.662,00€ μαζί με   την αξία του   Φ.Π.Α., η οποία αποτελείται από    

το Υποέργο 1 με αρ. πρωτ. 11537/11-08-2021 μελέτη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού φωτιστικών παιδικών χαρών του Δήμου Σκιάθου» προϋπολογισμού δαπάνης 34.286,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

και το Υποέργο 2 με αρ. πρωτ. 11521/11-08-2021 μελέτη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού φωτισμού παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 271 (Γ τομέας) του Δήμου Σκιάθου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.376,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (Γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφάλειας παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 276/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτη εφαρμογής με τίτλο «Μελέτη προμήθειας πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (Γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφάλειας παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 286.545,40€ μαζί με   την αξία του   Φ.Π.Α., η οποία αποτελείται από    

το Υποέργο 1 με αρ. πρωτ. 10543/27-7-2021 μελέτη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οργάνων για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σκιάθου» προϋπολογισμού δαπάνης 195.845,60 € μαζί με την αξία του Φ.Π.Α.

και το Υποέργο 2 με αρ. πρωτ. 10544/27-7-2021 μελέτη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας στο Ο.Τ. 271 (Γ τομέας) του Δήμου Σκιάθου» προϋπολογισμού δαπάνης 90.699,80€ μαζί με την αξία του Φ.Π.Α.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 170.339,24€ με Φ.Π.Α.

Α.Ο.Ε 277/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 170.339,24€ με Φ.Π.Α. η οποία αποτελείται από:

Τακτικά μέλη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (εκπρόσωπος ΤΕΕ)

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

ΝΑΝΣΥ ΚΑΠΟΥΛΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (εκπρόσωπος ΤΕΕ)

Πρόεδρος της Επιτροπής η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ, με αναπληρωτή Πρόεδρο την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή