ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 20 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

59η/20.08.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 02 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να σηζητηθεί μετά από αναβολή (λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω covid) η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 201/11.09.2020 αγωγή του Λάμπρου Σανιδά του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 078984278/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 268/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 02 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή (λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω covid) η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 204/11.09.2020 αγωγή των 1) Κωνσταντίνου Καλαμποκά του Θεμιστοκλή, κατοίκου Βόλου, οδός Τσοποτού με αρ. 1, με Α.Φ.Μ: 14389873/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, του 2) Αθανασίου Αργυρόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 146785815/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και 3) της εταιρείας με την επωνυμία MARITTIMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στο Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 800808783/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 269/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 02 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή (λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω covid) η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 200/11.09.2020 αγωγή των 1) Περσεφόνης Κάντογλου του Ηλία, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 055542283/Δ.Ο.Υ Νέας Στ Θεσσαλονίκης, της 2) Σοφίας - Παναγιώτας Πασχάλη του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 107895823/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και 3) της Στέλλας Βοτάνου του Βασίλειου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 107859977/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, κατά του Δήμου Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 270/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου που για το σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να λειτουργήσει ως αυτόνομη σχολική μονάδα και απόφαση κήρυξης διαδικασίας άγονης.

Α.Ο.Ε 271/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 12052/19-08-2021 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας

  1. Την κήρυξη της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου ως άγονη.                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή