ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 17 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

58η/17.08.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

α) Έγκριση του από 24-5-2021 (επικαιροποιημένο) τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου,

                   β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης διεξαγωγής του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου σύνταξης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 170.339,24€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Β της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, το οποίο συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Α.Ο.Ε 262/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Το από 24-5-2021 (επικαιροποιημένο) τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου,
  2. Τους όρους της διακήρυξης διεξαγωγής του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου σύνταξης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 170.339,24€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Β της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, το οποίο συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
  3. Η ανάδειξη αναδόχου σύνταξης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», θα διενεργηθεί με “Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό” με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοπρασία ηλεκτρονική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  4. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Σκιάθου για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Α.Ο.Ε 263/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Β΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Έγκριση της 42/2021 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου".

Α.Ο.Ε 264/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της 42/2021 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου".

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1614/12.8.2021 του οικονομικού φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GANDOIL», κατά της υπ’ αριθμ. 251/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 με αρ. διακήρυξης 4001/07-04-2021 διαγωνισμού]. (α/α ΕΣΗΔΗΣ 107155), με την οποία εγκρίθηκε - επικυρώθηκε το υπ’. αρ. πρωτ. 5144/28.04.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και το υπ’ αριθ. πρωτ. 7687/11.06.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την ομάδα Β’ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

Α.Ο.Ε 265/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ.

Αποδοχή οκτώ (8) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και την ΕΕΤΑΑ κατά το μήνα Απρίλιο έτους 2021.

Α.Ο.Ε 266/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων  για τον στολισμό της αίθουσας όπου τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 267/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή