ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

56η/13.08.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», (Αριθ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1435/10-02-2021, ΑΔΑΜ 21PROC008124384) σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 259/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32 της παρ. 2 περίπτωση γ & 32Α του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Αριθ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1435/10-02-2021, ΑΔΑΜ 21PROC008124384) σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience 2021, ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15/10/2021 στο Ρίμινι της Ιταλίας.

Α.Ο.Ε 260/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.000,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 20-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος για τον Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 261/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή