ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 27 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

53η/27.07.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση i) συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ii) υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης, iii) ορισμού υπευθύνου πράξης, vi) εξουσιοδότησης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με ΑΔΑ: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ και Κωδικό Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 όπως ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Α.Ο.Ε 244/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την συμμετοχή του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

β) Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 14.6i.26.5.1.2 και αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020, όπως ισχύει.

γ) Την υποβολή προς ένταξη για χρηματοδότηση, πρότασης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ», και αποδοχή της χρηματοδότησης.

δ) τον ορισμό υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και

ε) Εξουσιοδοτενί το Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Α.Ο.Ε 245/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σειρά προτεραιοποίησης   των έργων του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 246/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» η οποία αποτελείται από:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μηχανολόγος Μηχανικός ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

2. ΠΑΠΑΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

3. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – Αγρ Τοπογράφος Μηχανικός (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΥ

2. ΚΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ – Πολιτικός Μηχανικός (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 247/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 9997/19-07-2021 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου στην «BRINX A.E» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για παράθεση γεύματος, στο πλαίσιο των δράσεων με στόχο την ασφάλεια στη θάλασσα SafeWaterSports.

Α.Ο.Ε 248/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών"

Έγκριση πρακτικών της δεύτερης επαναληπτικής άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος   κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 9655/13-7-2021 Δεύτερη Επαναληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου

Α.Ο.Ε 249/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό της άγονης δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος   κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Έγκριση πρακτικών της δεύτερης επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως ορίσθηκε   στην υπ’ άριθμ. 9656/13-7-2021 Δεύτερης Επαναληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου.

Α.Ο.Ε 250/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Β ΟΜΑΔΑ (αρ. συστήματος 107155 ) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 251/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 5144/28-04-2021 πρακτικό (ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

β) Την επικύρωση του 7687/11-06-2021 Πρακτικού (ΙΙ) « αποσφράγισης οικονομικών προσφορών »

γ) Την ανάδειξη της «ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β ΟΜΑΔΑ) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου–συμπληρωματική της 24/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης νέας αίτησης ομορότητας από επιχείρηση, βάσει της νέας ΚΥΑ 78157 ΕΞ/30-6-2021

Α.Ο.Ε 252/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 8626/29-6-2021 αίτησης   της επιχείρησης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ως όμορη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή