ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 20 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/20.07.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου–συμπληρωματική της 24/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης νέας αίτησης ομορότητας από επιχείρηση, βάσει της νέας ΚΥΑ 78157 ΕΞ/30-6-2021

Α.Ο.Ε 237/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9546/9-7-2021 αίτηση της επιχείρησης για την χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού ως όμορη

Έγκριση καταβολής οφειλής ποσού 117.551,55 € υπέρ ΕΤΑΔ έτους 2020

Α.Ο.Ε 238/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή οφειλής ποσού 117.551,55 €, στον κωδικό εξόδων 00-8261.03΄΄Επιστροφή αχρ.εισπραχθέντων ποσών για απόδοση στην ΕΤΑΔ 20% Κουκουναριές, του προϋπολογισμού έτους 2021.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Α.Ο.Ε 239/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

2

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων

Α.Ο.Ε 240/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία σύμφωνα με το σχέδιο των όρων που επισυνάπτεται

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ύψους 1.350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσίας για τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί διαγραφής τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2020.

Α.Ο.Ε 241/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 29,79 ευρώ και 28,14 ευρώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2020 ( Χ/Κ 1180/2020 με αριθ. Βεβαίωσης 444/31-12-2020   με αρ. επαναβεβαίωσης 1/2021   Χ/Κ 1014/21 ) μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Νικητάκη Σπύρου του Σεραφείμ.

Έγκριση της 31/2021 ΑΔΑ: 92ΦΧ46Μ1ΟΧ-ΟΡ8 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα "3Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου".

 

Α.Ο.Ε 242/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 31/2021 ΑΔΑ: 92ΦΧ46Μ1ΟΧ-ΟΡ8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα "3Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου".

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός IOYNIOY 2021.

Α.Ο.Ε 243/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2021 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή