ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

49η/13.07.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4643, από την Σκιάθο, για έλεγχο ζημιάς κινητήρα στον Βόλο καθώς και την επιστροφή του στην Σκιάθο, όταν επισκευαστεί και διάθεση πίστωσης ύψους 400,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

Α.Ο.Ε 225/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

-Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου μας, Νικόλαο Γεωργόπουλο στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών το ποσό των   400,00 ευρώ

-Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π) την 13η Οκρωβρίου

2

Έγκριση μίσθωσης (9) εννέα ακινήτων-καταλυμάτων για τη διαμονή εργαζομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε 226/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση μίσθωσης (9) εννέα ακινήτων-καταλυμάτων για τη διαμονή εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες του νησιού επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλα ακίνητα.

Β. Οι όροι της Δημοπρασίας θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 03/2021 ΑΔΣ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 04/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 48/2021 Απόφαση Δημάρχου.

3

Πρόσληψη   δύο (2) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & δύο (2) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.

Α.Ο.Ε 227/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης δύο (2) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & δύο (2) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν τα λεωφορεία της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών, για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών-τουριστών και να ανταποκρίνεται τα νησί στην εικόνα του ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρακτικών της άγονης επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 7900/16-6-2021 Επαναληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου.

Α.Ο.Ε 228/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό της άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Έγκριση πρακτικών της άγονης επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων   κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 7901/16-6-2021 Επαναληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου.

Α.Ο.Ε 229/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων   κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6162 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους μαθητές του Παιδικού Σταθμού.

Α.Ο.Ε 230/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 496,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6162 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή