ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 06 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

48η/02.07.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου, και διάθεση πίστωσης ποσού 4.568,16 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 με τίτλο «Μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ εντός και εκτός σχεδίου πόλης (δεκτικός για ΧΕΠ Προπληρωμής)»

Α.Ο.Ε 213/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου, με ΑΑΥ 411/9114/5-7-2021 ποσού 4.568,16 ευρώ και ΚΑΕ 20-7325.17,

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου (μόνιμο ή αορίστου χρόνου), στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, το ποσό των 4.568,16 ευρώ, και

γ) Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ) την 6η Οκτωβρίου 2021.

2

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 214/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του αριθμ. 8619/29-06-2021 πρακτικού.

Β) Την κήρυξη της διαδικασίας (πρόσκληση με αριθμ. 8346/24-06-2021, 21PROC008811647) ως άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.

3

Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε 215/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021 τροποποιώντας τον (οικονομικό φορέα) αποδέκτη της πρόσκλησης ως εξής : KLADOS ΚΣΕΝ-S ΙΚΕ (επισυνάπτονται).

4

Αποδοχή πέντε (5) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το μήνα Μάρτιο έτους 2021

Α.Ο.Ε 216/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

5

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020).

Α.Ο.Ε 217/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τέσσερις μήνες

6 Επέκταση διάρκειας σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων74 ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020

Α.Ο.Ε 218/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επέκταση της σύμβασης που αφορά την πρόσληψη της Μανωλιού Πολυξένης ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, ως τη συμπλήρωση της διάρκειας των οχτώ (8) μηνών, ήτοι ως 11/10/2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA 2021, ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, που θα πραγματοποιηθεί στις 05-08/10/2021 στο Παρίσι.

Α.Ο.Ε 219/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.000,000 στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την   προμήθεια φακών και υλικών στήριξης (αλυσίδες, σχοινιά, σφικτήρες, ναυτικά κλειδιά, συρματόσχοινα) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυρασφάλειας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 220/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής)»

Α) Ανάκληση της 205/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Β) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 11.457,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πινακίδων για τις παραλίες της Σκιάθου στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ασφάλειας των δημοτών και των επισκεπτών.

Α.Ο.Ε 221/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την 205/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 11.457,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 118,25 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής )» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ –ΣΠΡΕΙ για τις ανάγκες του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 222/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 118,25 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης, ποσού 1.350,00€   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 8/7/2021 και από εκεί την ίδια ημέρα στην Πορτογαλία για να παραστεί στο Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί 8-9/7/2021   και να επιστρέψει στην Αθήνα 10/7/2021 και στην Σκιάθο 11/7/2021.

Α.Ο.Ε 223/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.350,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 8/7/2021   και από εκεί την ίδια ημέρα στην Πορτογαλία για να παραστεί στο Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί 8-9/7/2021   και να επιστρέψει στην Αθήνα 10/7/2021 και στην Σκιάθο 11/7/2021.

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 113.074,20 € για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες»

Α.Ο.Ε 224/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 113.074,20 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή