ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

45η/29.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Α.Ο.Ε 209/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ.   6902/31-05-2021 Πρακτικού (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς)
  2. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 8230/23-06-2021 Πρακτικού (αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς)
  3. Την ανάδειξη της εταιρείας « ΒΡΙΝΧ Α.Ε. » ως προσωρινής αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή