ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 19 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

32η/19.05.2021 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ του Δήμου Σκιάθου, και διάθεση πίστωσης ποσού 3.752,39 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 με τίτλο «Μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ εντός και εκτός σχεδίου πόλης (δεκτικός για ΧΕΠ Προπληρωμής)»

Α.Ο.Ε 146/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ του Δήμου Σκιάθου, με ΑΑΥ 361/6046/18-5/2021 ποσού 3.752,39 ευρώ και ΚΑΕ 20-7325.17,

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου τον Προϊστάμενο Καθαριότητας Περιβάλλοντος Βασίλειο Ταμπάκη, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, στον κωδικό πελάτη 4401506380182029, το ποσό των 3.752,39 ευρώ, και

γ) ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή