ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 11 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/11.05.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Α.Ο.Ε 135/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2021.

Έγκριση της 19/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: "Ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δ.Λ.Τ.Σκιάθου"

Α.Ο.Ε 136/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: "Ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δ. Λ. Τ. Σκιάθου"

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α ΟΜΑΔΑ (αρ. συστήματος 107154 ) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 137/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 5130/28-04-2021 πρακτικό (ι) αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς

β) Την επικύρωση του 5387/ 07-05-2021 Πρακτικού (ΙΙ) « αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς »

γ) Την ανάδειξη του « ΡΑΠΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α ΟΜΑΔΑ) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική του προσφορά δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού του υπ՚ αριθμ. Β84/2021 ΧΕΠ.

Α.Ο.Ε 138/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού του υπ՚ αριθμ. Β84/2021 ΧΕΠ έως την 9η Ιουνίου 2021.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.154,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πινακίδων για την περιοχή του Αγίου Ταξιάρχη.

Α.Ο.Ε 139/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.154,00 στον ΚΑΕ με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή