ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 10 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/10.04.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

Α.Ο.Ε 94/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει του όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία

2

Θέμα: Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του ν.4412/2016 και σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α΄55, που θα βαρύνει τον καε 15-6481.02 του π/υ 2020 με τίτλο « προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης ( τρόφιμα κλπ) για τις ευπαθείς ομάδες λόγω του COVID 19» ποσού   4.772,02 ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή).

Β) Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής προμήθειας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Γ) Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της τεχνικής περιγραφής   τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση του COVID 19 » προϋπολογισμού € 4.772,02 ευρώ, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης, που επισυνάπτεται.

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών. Η επιτροπή γνωμοδοτεί με πρακτικό στην ΟΕ για την πληρότητα των δικαιολογητικών και την ανάθεση της προμήθειας . Επίσης θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 95/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του ν.4412/2016 και σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α΄55, που θα βαρύνει τον καε 15-6481.02 του π/υ 2020 με τίτλο « προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης ( τρόφιμα κλπ) για τις ευπαθείς ομάδες λόγω του COVID 19» ποσού   4.772,02 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Β) Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης με τίτλο «προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση του COVID 19 »

Γ) Καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση του COVID 19,προϋπολογισμού € 4.772,02 ευρώ, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης, που επισυνάπτεται με την πρόσκληση να σταλθεί στους: Αναστάσιος Χουλης, Εμμανουήλ Κανταράκιας, Αντώνιος Καστόπουλος, Κουτσερή, Σουλτάνη, Αφοί Τζούμα.

Δ) ορίζει τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση του COVID 19, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή