ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/03.04.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου κατά της με αρ. ΠΡ 139/24.04.2018 ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία “VKM3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ”.

Α.Ο.Ε 89/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00€

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 20.088,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια αποδυτηρίων.

Α.Ο.Ε 90/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 20.088,00 ευρώ στον 10-7135 με τίτλο "λοιπός εξοπλισμός"

3

Eισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 91/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η παρούσα απόφαση καθώς και οι αρ. 79/2020 ΑΟΕ και 84/2020 ΑΟΕ αποτελούν εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του π/υ οικ. έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή