ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 27 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

12η/27.03.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου για την έκτακτη ενίσχυση στον δήμο μας ύψους 10.000,00 €, για την κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

Α.Ο.Ε 84/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Τη δημιουργία νέου κωδικού Κ.Α 1211.03 με τίτλο «έκτακτη ενίσχυση του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊου COVID-19» και την εγγραφή σε αυτόν του ποσού 10.000,00 ευρώ και μέσω αποθεματικού προτείνεται η ενίσχυση των παρακάτω κωδικών εξόδων :

Κ.Α.Ε 20-6278 με τίτλο «Εφαρμογές απολύμανσης- μυοκτονίας» με το ποσό των 4.000,00 €

Κ.Α.Ε 15-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ» με το ποσό των 6.000,00 €

Β) με την αρ. 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τη σύσταση προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των πολιτών από τη διάδοση του κορονοϊού και εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 που θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του για την ενίσχυση του υφιστάμενου κ.α.ε 15-6041.00 με το ποσό των 10.500,00 ευρώ, με την ισόποση μείωση του αποθεματικού.

Ποσό αποθεματικού :             180.000,00 ευρώ

Μείωση αποθεματικού κατά 10.500,00   ευρώ

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6473 με τίτλο "Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αναμετάδοση της Θείας Λειτουργίας, των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Αγίου Πάσχα για την ανύψωση και βίωση του θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και ως μέτρου πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊο covid-19.

Α.Ο.Ε 85/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.500,00 ευρώ στον 15-6473 με τίτλο "Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων"

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 427,55 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6473 με τίτλο "Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αποστολή ηχητικών μηνυμάτων σε σταθερά τηλέφωνα των δημοτών μας ως μέτρο πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊο covid-19.

Α.Ο.Ε 86/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 427,55 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.400,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6142.02 με τίτλο "Αμοιβές Νομικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την υπηρεσία 30 εξετάσεων για τον ιό covid-19 ως μέτρου πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊο covid-19.

Α.Ο.Ε 87/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο "Αμοιβές Νομικών προσώπων"

5

Τροποποίηση ή μη πληρωμής μισθώματος

Α.Ο.Ε 88/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί το άρθρο 2 του 3177/26-03-2014 συμφωνητικού για την πληρωμή του μισθώματος στον Δήμο Σκιάθου ως εξής:

Α) Ποσό 16.297,48€ να καταβληθεί στις 30/04/2020

Β) Ποσό 16.297,48€ να καταβληθεί στις 30/06/2020

Γ) Ποσό 21.729,96€ να καταβληθεί στις 14/08/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή