ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 20 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

11η/20.03.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΥΠ.ΕΣ.

Α.Ο.Ε 79/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών των εξής ειδικοτήτων:

-1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

-2ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικού και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) compact φορτο-εκσκαφέα με παρελκόμενα.

Α.Ο.Ε 80/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το αριθμ. 2880/03-03-2020 πρακτικό (ιιι) αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

  1. Εγκρίνει το αριθμ. 3093/06-03-2020 πρακτικό (iv) ελέγχου δικαιολογητικού και κατακύρωσης διαγωνισμού.

  1. Κατακυρώνει την προμήθεια ενός (1) compact φορτο-εκσκαφέα με παρελκόμενα στον «ΖΙΩΓΑΣ,ΖΗΣΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » γιατί κατέθεσε και είναι πλήρη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επιπλέον κατέθεσε όπως του ζητήθηκε σε διήμερη προθεσμία το δικαιολογητικό iso 9001 ecosoloution εν ισχύ.

2

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5 m3 για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 05/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 81/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει τη διενέργεια με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5 m3, συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 87.000,00 ευρώ στον 20-7132.07 με τίτλο «Αγορά οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.  Εγκρίνει το αριθμ. 3093/06-03-2020 πρακτικό (iv) ελέγχου δικαιολογητικού και κατακύρωσης διαγωνισμού.

             Εγκρίνει την αριθμ. 05/2020 Μελέτης (που αποτελεί επικαιροποίηση της 10/2019 μελέτης) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.596,00  ευρώ  στον  Κ.Α.Ε. 30-7131 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  για τη  προμήθεια ενός κουβά για τον φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου.

Α.Ο.Ε 82/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.596,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 30-7131 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την υπηρεσία ανάπτυξης των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 83/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 24.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή