ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 10 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

9η/10.3.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για Α)την έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΙ 4643 από το Σέσκλο Βόλου στην Αθήνα στις 12/03/2020 Β) την έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΗ 3043 από την Ελευσίνα στη Σκιάθο έως τις 16-03-2020 Γ) Τον ορισμό υπολόγου και την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.

Α.Ο.Ε. 64/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ποσού 700,00 ευρώ.

 1. 2.
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 730,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου στις 12-3-2020, ημέρα Πέμπτη, από τη Σκιάθο δια μέσου Βόλου στην Αττική και στα Τρίκαλα, με ιδιωτικό του όχημα, διότι πρέπει να επισκεφτεί αρκετά σημεία και δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα του Δήμου μας. H επιστροφή στην Σκιάθο θα γίνει στις 16/3/2020.

Α.Ο.Ε. 65/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση ποσού

730,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφαση για μείωση ή μη μισθώματος

Αποσύρθηκε

 1. 2.
Λήψη απόφασης για παράταση η μη προθεσμίας Α δόσης έτους 2020

Α.Ο.Ε. 66/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Έγκριση Παράτασης της Α δόσης για το έτος 2020 για τις 30/06/2020

 1. 3.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 67/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου

 1. 4.

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2591,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη   διοργάνωση εκδήλωσης προβολής ταινιών με στόχο την προαγωγή των ψυχαγωγικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 1.116,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε. 68/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

2591,60 € στον Κ.Α.Ε. 15-6471

 1. 5.

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.425,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης(Ο Οδυσσεάς Ελύτης συναντά τη μαγεία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη) στο πλαίσιο πασχαλινών εκδηλώσεων.

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο πασχαλινών εκδηλώσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 3.100,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε. 69/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

3.425,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6471

 1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 560,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6264 με τίτλο "συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για το χόρδισμα των δύο όρθιων πιάνων, την προσαρμογή χορδίσματος αλλά και την αλλαγή των χορδών του πιάνου με ουρά του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 70/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

3.425,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6264

 1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την τουριστική προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπη εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών από την Αγγλία.

Α.Ο.Ε. 71/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

5.500,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 1. 8.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.100,00 ευρώ στον   Κ.Α.Ε 10-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

Α.Ο.Ε. 72/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

7.100,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-7134

 1. 9.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 73/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

   

Εγκρίνεται η πρόσληψη τεσσάρων (4) οδηγών, δεκαέξι (16) συνοδών απορριμματοφόρου (εργατών καθαριότητας) και ενός (1) εργάτη καθαριότητας (γενικών καθηκόντων) με   σύμβαση ορισμένου χρόνου

 1. 10.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 74/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

   

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός/μιας (1) ΥΕ Καθαριστών/στριών διάρκειας οχτώ (8) μηνών με σύμβαση   ορισμένου χρόνου

 1. 11.
Λήψη απόφασης για κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου και λύση της σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών.

Α.Ο.Ε. 75/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

   

Μονομερής λύση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 9452/17-10-2019 (ΑΔΑ: Ω5Σ4Ω13-ΡΘΦ & ΑΔΑΜ: 19SYMV005724514)

 1. 12.
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για αλλαγή δηλωτικού σήματος του Δήμου Σκιάθου και δημιουργίας νέας ταυτότητας του Δήμου Σκιάθου και   συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών των υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε. 76/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ    

Συγκροτείται γνωμοδοτική επιτροπή για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για αλλαγή δηλωτικού σήματος του Δήμου Σκιάθου και δημιουργίας νέας ταυτότητας του Δήμου Σκιάθου και συγκροτείται επιτροπή παραλαβής αυτών των υπηρεσιών.

 1. 13.
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 στον κα.00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση της Δημοτικού Συμβούλου Χονδρονικολή Σταματίνας του Λάμπρου στην Αθήνα στις 19/3/2020, για να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πρόγραμμα της ΄Ανοιας,στο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και θα επιστρέψει στις 22/3/2020 στην Σκιάθο.

Αποσύρθηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή