ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 06 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

8η/05.03.2020 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία “SOLIS Α.Ε» για την εκτέλεση του έργου: «Διάνοιξη τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 239 Γ’ Τομέας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 56.696,20€ ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 49, του Ν. 4412/2016.

Α.Ο.Ε. 61/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται τη δωρεά από την εταιρία “SOLIS Α.Ε» για την εκτέλεση του έργου: «Διάνοιξη τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 239 Γ’ Τομέας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 56.696,20€ ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 49, του Ν. 4412/2016.

2. Εγκρίνει τους όρους εκτέλεσης του έργου.

3. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου στην Αθήνα στις 09/03/2020, για να συναντηθεί με την Υπουργό Πολιτισμού για θέματα του Δήμου Σκιάθου και θα επιστρέψει στις 11/03/2020 στην Σκιάθο.

.

Α.Ο.Ε. 62/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση ποσού

500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 3.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κ.μ.

Α.Ο.Ε. 63/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή