ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 10 Φεβρουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

6η/10.2.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για να παραστεί ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, (Ακυρωτική Διαδικασία), εκπροσωπώντας το Νομικού Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» και που εκπροσωπείται νόμιμα, στην από 31.12.2018 αίτηση ακύρωσης του Ιωάννη Γιαλή, κατοίκου Σκιάθου, όπου συζητείται την 19.2.2020 ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, μετά από αναβολή από την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 16.10.2019 και που στρέφεται εναντίον του Δήμου Σκιάθου και κατά της με αρ. 17/2006 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Σκοπέλου και των με αρ. 87/2010, 17/2017, 190/2017 και 447/2018 αναθεωρήσεων της οικοδομικής άδειας, να καταθέσει υπόμνημα - συμπληρωματικό υπόμνημα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 42/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο Αλέξανδρο Τζούμα.

Καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.984,00 ευρώ.

  1. 2.

Διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 5.850,89€ (με προσαυξήσεις) της Γιαλούρη Ελένης του Σταματίου βάσει της παρ. 1Β΄του άρθρου 174 ΤΟΥ Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Α.Ο.Ε. 43/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφεται η οφειλή της Γιαλούρη Ελένης από τους Χ.Κ. 43, 56, 61 και 175/2020

  1. 3.

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κ.μ..

Α.Ο.Ε. 44/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Η επικύρωση των υπ’ αρίθμ πρωτ. 1640/31.01.2020 Πρακτικού (Ι) & 1783/04.02.2020 Πρακτικού (ΙΙ) και

η ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή